Bygdeskeiv

Bygdeskeiv

Bygdeskeiv

Her vil vi komme med skeive blikk på det å vera skeiv ute på bygda.

Homofili

Skeivt blikkPosted by Bygdeskeiv 2007-02-12 17:49:07

Skal ein tru statistikken så er 1 av 15 homofile. For dei det gjelder er dette like naturleg som t.d. å stå opp om morgonen.. Homofili er ikkje nokon sjukdom eller sinnsliding. Det er heller ikkje smittsamt. Både jenter å gutar kan vera homofile, når ei jente er homofil kallast det ofte lesbisk, og om gutane at dei er homse.

* Personar som vert tiltrekt av sitt eige kjønn, og som blir forelska i det, har ei homofil legning eller orientering.

* I dagens samfunn er det ikkje straffbart å vera homofil, men det krev likevel sitt, om ein vel å stå fram med legninga si.

Dei fleste merkar det nok i tenåra. Medan dei andre tenkjer det andre kjønnet, merkar du kanskje ein tiltrekning til dei som du før har hatt som leikekamerat.

Vel her å kalla lesbe og homas for det ”skeive folket”.

Det skeive folket har den same utviklinga i ungdomsårs om di heterofile, hormona kommer i kok uansett kva legning du har.

Ein tennåring som merkar at han ikkje er som ”dei andre”, vil ofte føla seg einsam, klassevennen forstår ikkje deg, mobbing og trakassering, gjer at ein trekker seg unna.

I tennåla opplever som regel ungdomen forelsking og prøver ut seksualiteten sin.

For mange av dei skeive derimot prega av unnaviking og løgn overfor omverda og i mange tilfelle over for seg sjølv også

Til yngre ein er til vanskeligare er det mange gonger å akseptera seg sjølv som homofil.

Det at dei står midt i ein vanskeleg avklåringsfase i liv, det gjer dei sårbare, og det er i mange ungdomsmiljø i bygder ein negativ innstilling til skeive folk.

Det å komma frå ei lita bygd, vera ung og ” stolt skeiv” kan virka uoverkommeleg.

Dette fører til sist at ein slik person flytter frå bygda, eller kanskje mykje meir tragisk utgong, han går å tar eige liv.

Derfor søker mange unge skive folk inn til byane og buset seg der. Der er meir anonyme, og der kjem ein også lettare i kontakt med andre likesinna. Der finn ein kanskje ein eller fleire ein kan stola på og dermed får ein hjelp til å akseptera seg sjølv. Det kan også føra til at det blir lettare å stå fram som homofil.

I dagens samfunn burde ein kunne leva i ei bygd eller ein bygdeby som open homofil, utan ein vert trakassert for det. Men mange stader er dette langt fram til.

Tross i at det har vore mykje informasjon om det å vera skeiv dei siste åra, så er det mykje diskriminering enno, sjølv om dette i dag er eit lovbrot.

Det krev at vi skeive folk må stå oppreist å at ein er seg sjølv .
  • Comments(0)//bygd.sogneskeiv.com/#post3

Organisert miljø eller total mangel på det

Homofile organisasjonarPosted by Bygdeskeiv 2006-11-03 23:14:10

Det ser ut som at homofile organisasjonar har problem med få fotfeste i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vi har ikkje så mykje kjennskap til forholda i Møre og Romsdal, det vi skriv er utifrå våre erfaringar og kunnskap om forholda i Sogn og Fjordane.

Det har gjennom dei siste 20 –30 åra vert spreidde forsøk å få til eit homofilt miljø, utan at dette har lukkast. Det kan skuldast fleire forhold, kanskje mest at dei fleste lever i skjul. Dei er redde for å bli avslørt – gjenkjent om dei blir med i organisert aktivitet. Ein anna ting er at t.d. Sogn og Fjordane har vert eit vanskeleg fylke å reise i. Før vegsambandet mellom Sogndal og Skei i Jølster kom, var Indre Sogn eigentleg avskilt frå resten av fylket.

Ein ting til er at det verkar som alle homsane i Sogn og Fj. er på kollisjonskurs med kvarandre, dei klarer ikkje å samarbeide med kvarandre. Dei føler det som andre homofile menn er konkurrentar til seg.

Vi set med ein liten følelse av at dette, i mange tilfelle fører til at valte styrer ikkje har fungert oppgjennom åra, i staden for å samarbeide så motarbeider dei kvarandre.

Dei homofile organisasjonar som har prøvd å få til aktivitet i området har også vert for anonyme. Det verkar som dei ikkje heilt tør å bruke media for å seia i frå at dei finnes i lokalmiljøet. For 2 – 3 år sidan var det vel to organisasjonar som kjempa om medlemar og lokallag i Sogn og Fj. og Møre og Romsdal. Dette medførte kan hende at mange homofile vegra seg for i det heile å ta kontakt med dei.

Det å ha eit lokallag som dekker både Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, er truleg eit dødfødt prosjekt. Det er eit altfor stort område til å administrera. Frå dei eine ytterpunktet til det andre ytterpunktet er det ei dagsreise eller to. LLH kalla lokallaget for dette området for Nordvestlandet, noko som mange i Sogn og Fj. reagerte på, sidan fylket ikkje er ein del av det ein i daglegtalen kalla for Nordvestlandet.

Sett i historisk perspektiv så har Sogn og Fj. administrativt høyrt til under Bergen og Møre og Romsdal til Trondheim.

Vi veit ikkje kva medlemsmasse LLH har i desse to fylka, men truleg ikkje så mange at det er lønnsamt å ha eige lokallag her.

Ein av grunnleggarane av Sogeskeiv, er ein aktiv Røde korsar og er mykje på møter og kurs for Røde Kors. Han har fortalt om store kostnader og ein del problem med å få til møte – kurs der alle kan koma. Mange gonger strandar kursarrangement grunna for store kostnader. Vi vil tru at dette er også gjeldande for andre organisasjonar.

Kva kan ein gjere?

Skal LLH klare å rekruttere nye medlemar og aktivisera noverande medlemar, er det ein fôrutsetning at organisasjonen står fram som ein spennande stad å vera, og at den lokale delen av organisasjonen oppfattast som truverdig, påliteleg og dyktig slik at den blir velfungerande.

Då blir den også mest effektiv.

Den må også ha rom for alle og ønske alle velkommen, uavhengig av hudfarge, alder eller sosial tilhørsle.

Mange ser på LLH som ein rein storby organisasjon, og at LLH er heilt anonym ute i distrikta. Folk ute i distrikta har kanskje høyrt om LLH gjennom media. Men sidan LLH ikkje er i området blir dei fort gløymd. Ein kan kanskje hjelpa på med dette, ved å ha stand på store arrangement, oppsøke skular og ungdomsklubbar. Om ein skal informere ungdom så er det viktig at ungdom snakkar til ungdom. Når ein deler ut informasjon er det også viktig at ein har tid til å lytte, slik at ein viser at LLH er open og imøtekommande organisasjon.

Rekrutteringsstader:

Skular, Ungdomsmiljø, SMS, Internett, Messer og arrangement, Ansikt til ansikt, Eige nettverk.

Vi veit ikkje kor mange medlemmar LLH har i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og langt minder kor mange som har interesse av å jobbe aktivt for eit lokallag. Vi trur at det kanskje er ein fåtal og vi trur ikkje det er så alt for mange medlemar i dette distriktet. I alle fall ikkje nok til å forsvare eit lokallag slik som det er i dag. Det er for kostbart i forhold til det antall medlemar ein kan forvente å ha.

Sett også i det historiske perspektiv fylka i mellom så er kanskje ei deling av lokallaget LLH Nordvestlandet i to ein veg å gå. Møre og Romsdal blir lagt til Trondheim og Sogn og Fjordane til Bergen. Vi vil tru at antall medlemar i kvart fylke er så lite at det ikkje kan forsvarast å ha eigne lokallag i fylka.

I staden for eigne lokallag i fylka kan ein peike ut ein eller fleire medlemskontaktar i kvart fylke som kan stå for medlemsplei. Ein kan kanskje på denne måten rekruttera fleire medlemar, gjennom ansikt til ansikt kontakt eller gjennom eige nettverk, noko som på sikt kan føre til at eit levedyktig lokallag for fylka ser dagens lys.

Ein utvidar styra i Bergen/Trondheim med eit styremedlem frå fylka, dvs kontaktmannen i fylket. Det styremedlemet må vera truverdig, påliteleg og dyktig, slik at ein får ein viss aktivitet opp å gå i distriktet. Det er ikkje hjelp i å velje personar som berre vil sitja i eit styre, men når han kommer heim så vert ingenting gjort. Mang ein organisasjon slit med slike personar.

  • Comments(3)//bygd.sogneskeiv.com/#post2

Homofil i Sogn og Fjordane

Skeivt blikkPosted by Bygdeskeiv 2006-11-03 22:06:13

Å vera homofil kan virka uoverkommeleg i ei bygd i Sogn og Fj. eller???????

Tord Dale seier i ein artikkel i Firda at homofrykta i fylke er ein myte, er den det??

Heilt fri for fordommar er nok ikkje trivselsfylket.

Det er ikkje lenge sidan eg høyrer om ein ung homse i ei lita bygd, som hadde fått sterke sjikanerande smsa og drapstruslar sendt til sin mobil. Det viser vel at fordommar førekjem. Slik framferd kan vi som homofile ikkje akseptera, samfunnet må også reagere på slik framferd, noko som vart gjort i dette tilfelle.

Men situasjonen for dei homofile har betra seg utruleg mykje dei siste tiåra. Det er ei heilt anna openheit i dagens samfunn om det og vera homofil er meir akseptert. I dag har vi t.d. internett, og det gjer i mange høve det lettare og treffe andre med same legning. Men då må også dei homofile i fylket også vise eit ansvar. Det er ei svært enkel løysning og skyve ansvaret over på andre personar eller organisasjonen, for at det ikkje eksistera eit organisert miljø i Sogn og Fjordane. Kvar enkelt må leve det livet ein meina er best mogleg for seg sjølv og andre. Mange går rundt og er heilt grøne og kva det vil sei og vere homofil, mange trur at det homofile miljøet er basert på sex og at dei fleste er perverse stereotypa. Dette er kanskje ei av dei sterkaste fordommane som er ute og går, men den er langt frå virkeleggheita. Det og vere homofil handlar kun om og vere eit vanleg menneske som forelskar seg i personar av sitt same kjønn, verken meir eller mindre.

Men ein må arbeida meir for å få meir merksemd rundt det å vera homofil, og då vil ein sjå at normaliseringa vil komma etter kvart. Ein kan gjera dette ved å vera open om sin legning, det er med å fjerna grunnlaget for fordommane ein har følt som skjult.

Då vil ein vise for andre som har ei skjult legning at det går fint å leve som open homofil og det kan insperere andre til å ta etter.

Dei homofile må sjølve tenkja gjennom kva som kan vera grunnen til at folk har fordommar. Kan hende at mange meiner at homofile mennesker kun er ute etter sex, som t.d. som deltar i orgiar, sauna sex, sex i parkar på kveldstid o.s.v. Ein skal ikkje skyva under ein stol at ein del homofile er nett slik som beskrive foran. Men det er mindretallet som er slik, og dei øydlegg det generelle inntrykket utad. Som altid i sammfunnet ellers så øydleg mindretallet for alle samman. Så vi som er homofile må sjølve vera med å fjerna grunnlaga for at folk får fordommar mot oss.

Så først og fremst bør den homofile befolkninga gå i seg sjølve, å få bort dei elementa som øydlegg for alle og som skapar fordommar mot homofile. Dette må det homofile miljøet ta opp sjølve på kammerset.

Så må dei homofile sjølv vera med å fjerna dei grunnleggande argumenta for fordommane, då først vi oppleve likestilling mellom dei forskjellige legningane.

Tord Dale peikar på at det ikkje er fordommane som er problemet, men mangelen på homofilt miljø. Det har gjennom dei siste 20 –30 åra vert spreidde forsøk å få til eit homofilt miljø, utan at dette har lukkast. Det kan skuldast fleire forhold, kanskje mest at dei fleste lever i skjul. Dei er redde for å bli avslørt – gjenkjent om dei blir med i organisert aktivitet.

Ein ting til er at det verkar som alle homsane i Sogn og Fj. er på kollisjonskurs med kvarandre, dei klarer ikkje å samarbeide med kvarandre. Set med ein liten følelse av at dette, i mange tilfelle fører til at valte styrer ikkje har fungert oppgjennom åra, i staden for å samarbeide så motarbeider dei kvarandre.

Eg er ein av fleire som driv nettstaden sogneskeiv.com og vi har prøvd å få til organisert aktivitet for homofile i fylket, frå i desember 2003, men det viser seg omtrent umogleg å få noko til. Alle vil vere deltagarar men ingen vil jobbe.

I artikkelen vert det nemnt at 2006 skal vera eit ”komme ut av skapet” år for trivselsfylket.

”Å komme ut” er eit begrep som ikkje er så mange tiår gammal. Om ein går tilbake eit par tiår så er begrepet ”komme ut” omtrent frå verande. På den tida prøvde ein å kamuflera kjærleik mellom menn som vennskap og diskresjon. Ein prøvde då å skjule sin legning for arbeidsgjevar, familie og venner.

I dag med den homofile frigjeringa, blir man mang ein gong sett på som feig om ein lever skjult. Det kan virke som om Tord Dale meiner at ein skal legge press på dei homofile i fylket å stå fram med sin legning, noko som er heilt i trend med dagens homoideologi.

Den som tenker på å komme ut av skåpet må tenkja på ein del ting før ein går til det skrittet.

Det å ta valget med å komma ut kan forandre livet til den homofile. Sjølv om ein håpar på aksept er det mange som er redd for å bli avist av dei nærmaste og venner. Dette er i dei fleste tilfeller ubegrunna angst. Manger føler at dette er verdens største problem, men det er ikkje verdens undergong, sjølv om det kan hende at det kjennes slik ut under komme ut prosessen.

Om du vil ”komme ut” så må dette vera dit val og ein må ikkje lata andre gjere valet for deg.

Ver heilt sikker på at det er dette du vil. Ikkje la andre pressa deg, same om det er velmeinande venner og rådgjevarar.

  • Comments(2)//bygd.sogneskeiv.com/#post1